وام مسکن روستایی ۱۰۰ میلیونی!!!

مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب از افزایش وام ساخت مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله خبر داد. حمیدرضا سهرابی اظهار کرد:‌ سقف وام بهسازی مسکن ...

میزان خانوارهای اجاره نشین در ایران

بنا به گزارش مرکز آمار تحت عنوان شاخص های عدالت اجتماعی، 67 درصد از جمعیت شهری کشور در واحد هایی سکونت داشته که مالک آن بوده اند، این شاخص برای ...