شیوه جدید بسازبفروش‌ها برای افزایش سود

بساز‌و‌بفروش‌ها تقریبا از هر راهی برای تضمین حاشیه سود و بازگشت سرمایه خود استفاده می‌کنند. یکی از این راه‌های جدید، «فروش واحدهای مسکونی تازه ساز بدون نصب انشعابات برق و ...